Show Line-up

Current Show

Live

Vuka Afrika Breakfast Show

06:00 - 09:00

Upcoming Shows

Podcasts

Past Podcasts

Vuka Afrika Breakfast Show

06:00 - 06:00

Jabulujule

09:00 - 09:00

Dankie 1223

12:30 - 12:30

Woza Nabangani Bakho

15:00 - 15:00

Ukhozi TV

Sikhuluma ngokujuluka ngokweqile noma ngokwedlulele okwaziwa njenge hyperhidrosis

UZukhanye Ngetu (Senior Producer: Continuity - Ukhozi FM) ongomunye wabaphathi basemsakazweni Ukhozi FM umeme Ukhozi FM TV ukuthi limuphelezele eyekudokotela wesikhumba lapho ebeyoxilongwa khona ngenxa yesikhumba sakhe samakhwapha esijulukayo ngokwedlulele. Kulesiqephu usixoxela ngesikhathi la azibona khona ukuthi ujuluka ngokudlulele ukunabanye abantu nokuthi lokho kwaba namthelela muni ekuzethembeni njengomuntu wesifazane. Thokozela lesiqephu uzizwele ukuthi udokotela uthini yena ngaloludaba, uphinde ubone nokuthi bazozama ndlelani ukumsiza elapheke kulesigulo sokujulukelwa amakhwapha anaso. Thamela lesiqephu ufunde kabanzi nge hyperhidrosis - okusho ukujuluka ngokweqile. #UkhoziFMTV #ZukhanyeNgetu #Hyperhidrosis #DrLu